wymiary inne

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop wypoczynkowy przysługuje tylko osobom pracującym na podstawie umowy o pracę. Wprawdzie każdy, kto zarabia na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło lub zlecenie) albo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i współpracuje na zasadzie B2B, może określić ze zleceniodawcą wymiar urlopu wypoczynkowego, jednak ustalone odgórnie wyliczenia dotyczą tylko umów o pracę. Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego a wykształcenie

Jednym z dwóch filarów wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika jest jego wykształcenie potwierdzone świadectwami ukończenia szkoły najwyższej stopniem (w tym szkoły wyższej). Każdy na początku swojej drogi zawodowej na podstawie rodzaju ukończonej szkoły zyskuje kilka lat stażu pracy, który ma wpływ na wyliczenie liczby dni wolnych.

Zgodnie z zapisami, które znajdziesz w Kodeksie pracy, wchodzący na rynek pracy absolwent zasadniczej szkoły zawodowej do okresu stażu zawodowego ma wliczony przewidziany programem czas nauczania, jednak nie więcej niż 3 lata, a średniej szkoły zawodowej – nie więcej niż 5 lat. Młodzież, która ukończyła liceum ogólnokształcące, na starcie ma 4 lata stażu zawodowego, a kończący szkołę policealną – 6 lat. Absolwenci szkół wyższych za naukę na uniwersytecie czy politechnice zyskują od razu 8 lat stażu zawodowego.

Co ważne, liczy się najwyższy poziom wykształcenia, a liczba przysługujących lat zgodnie z poszczególnymi etapami edukacji nie sumuje się. Dlatego magister zaczyna karierę z 8-letnim, a nie np. z – liczonym również za liceum – 12-letnim stażem pracy.

Jak obliczyć wymiar urlopu? Lata pracy i wymiar etatu

Drugim najważniejszym czynnikiem, który wpływa na liczbę pełnopłatnych dni wolnych od wykonywania czynności zawodowych, jest staż pracy. Osoby, który mają mniej niż 10 lat stażu pracy, mogą wykorzystać płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni rocznie. Jak widzisz, absolwent 5-letnich studiów już po dwóch latach pracy na podstawie umowy o pracę (i dodaniu do nich 8 lat stażowych przysługujących za naukę na uczelni) ma 10-letni staż. Osoby ze stażem powyżej 10 lat mogą wykorzystać 26 dni. W przypadku pierwszego zatrudnienia albo rozpoczęcia pracy u nowego pracodawcy uprawnienia do urlopu uzyskuje się po przepracowaniu pełnego miesiąca.

Zastanawiasz się jeszcze, jak obliczyć wymiar urlopu dla niepełnego etatu? Liczbę przysługujących dni dla całego etatu podziel przez wymiar mniejszego etatu. Dla przykładu świeżo upieczona magister inżynier, która pracuje na pół etatu lub ćwierć etatu, może wykorzystać odpowiednio 10 lub 5 dni wolnego w roku. Osoba z 11-letnim stażem pracy skorzysta np. z 13 dni wolnych, o ile została zatrudniona na pół etatu.